Cofidis Áruvásárlási hitel - Ügynöki információk

TÁJÉKOZTATÁS – FÜGGŐ KÖZVETÍTŐ ÁLTAL
A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉT MEGELŐZŐEN

Cofidis Áruvásárlási hitel - Tájékoztató
Cofidis Áruvásárlási hitel - Hirdetmények
Cofidis Áruvásárlási hitel - Ügynöki információk

Cégnév: NemCom Számítástechnika Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 9.
Levelezési cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 9.


Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti hatóság honlapja: https://www.mnb.hu/
Felügyeleti hatóság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.


Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján a https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo címen.


Tájékoztatjuk, hogy a függő közvetítő a Cofidis Magyarország Fióktelepe megbízásából, annak nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.
A pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért a függő közvetítő közvetítői díjazásban részesül, a közvetítői díj összege a tájékoztatás időpontjában nem ismert.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
Társaságunk a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el.
A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő –
szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel / díjat számít fel.


Tájékoztatjuk, hogy a közvetítő tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti.


A panasz elutasítása esetén fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerint a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását
kezdeményezheti.

Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításának feltétele, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a fogyasztó közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését vagy eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.

A tájékoztató egy példányát átvettem:

                   Aláírás

Kelt: 2019.05.13.